Disclaimer

Agro Techniek Holland BV (Kamer van Koophandel: 28107379), hierna te noemen ATH, verleent u hierbij toegang tot agro-techniek.com ("de website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. ATH behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
ATH spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ATH. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ATH nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ATH. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ATH, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Op al onze offertes, opdrachten aan ons en met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht en zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Koninklijke Metaalunie (Metaalunievoorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Volgens deze voorwaarden is de rechter te Den Haag bevoegd in geval van geschillen. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Klik hier voor de Metaalunievoorwaarden. 

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

Agro Techniek Holland BV

Bezoekadres
Delfweg 36
2211 VM Noordwijkerhout
T +31 (0) 252 41 01 50
F +31 (0) 252 41 58 50

Postadres
Postbus 30
2210 AA Noordwijkerhout